Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Vua Hậu Vệ

Tags: bảo vệ, con rồng, cục gạch, phòng thủ, sử dụng chuột, hành động


Kẻ Thù đang đến , Và Không Có Nơi Nào Cho Gia đình Hoàng Gia để Hide.mouse Qua Biên Giới Của Màn Hình để Di Chuyển Qua Cảnh Quan .
The enemy**s coming, and there**s nowhere for the royal family to hide.Mouse over the borders of the screen to scroll through the landscape. Click and drag building blocks from the toolbar at the bottom of the screen to create a stable castle that will protect the royal family members from the incoming siege. Once your castle is built, click Start Siege to see how it holds up!
The enemys coming, and theres nowhere for the royal family to hide. Create a stable castle that will protect the royal family members from the incoming siege.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất