Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Vista Jump

Tags: dua xe, lái xe, trở ngại, thể thao, đua xe


Your aim is to control your speed to make a jump over cars, but make sure the speed is right because after the jump there is wall that you need to watch out for. This game is played with mouse only.
Mục Tiêu Của Bạn Là để Kiểm Soát Tốc độ Của Bạn để Làm Cho Một Bước Nhảy Trên Xe , Nhưng Chắc Chắn Rằng Tốc độ Là đúng Bởi Vì Sau Khi Nhảy Có Tường Mà Bạn Cần Phải Xem Ra Cho .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất