Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Turbo Tank

Tags: hanh dong, băng giá, nảy bật, bạo lực, đường phố, kinh dị, trang phục, giáng sinh, trái cây, bắn giết, bắn em lên, hành động


Protect the city from destruction by the the rebel human soldiers and their masters, the robots! Up Arrow Key - Jump. Left / Right Arrow Keys - Move. A - Fire. S - Launch Missile.
Protect the city from destruction by the the rebel human soldiers and their masters, the robots!

Bảo Vệ Thành Phố Khỏi Sự Hủy Diệt Của Các Binh Sĩ Nổi Loạn Của Con Người Và Thạc Sĩ Của Mình , Các Robot !
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất