Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Trực Tuyến

Tags: trở ngại, hành động, chiến thuật


Hướng Dẫn Các Dòng Như Nó Cố Gắng để đạt đến đích Của Mình Thông Qua Những Trở Ngại Khác Nhau .
This is a mouse avoider type of game where you need to reach the goal without touching the walls or any obstacles. There are 8 challenging levels. Try to beat your personal best times.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất