Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Cân Bằng

Tags: cân bằng, câu đố, trở ngại, kinh điển, trí tuệ


Di Chuyển Các Khối Màu Xanh đối Với Một Màu Xanh Lá Cây Bằng Cách đẩy Nó Với Dấu Chấm Màu Xanh Của Bạn.
Hướng Dẫn Các Khuôn Mặt Khối Lập Phương Màu Xanh để Mục Tiêu!
Push the blue block to the green block to get to the next stage.
Move the blue block towards the green one by pushing it with your blue dot. The levels will slightly increase in difficulty as you progress. Lava, bumpers and pitfalls will appear and challenge your mouse/finger skills!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất