Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tên Lửa đá

Tags: robot, thu thập các, quảng cáo, thu thập, sử dụng chuột, bạn gái, quản lý


Bay Qua đường Hầm Như Bạn Lấy Các Tinh Thể Bên Phải Và Tránh Những Sai Lầm.
Fly through the tunnel as you grab the right crystals and avoid the wrong ones. Go as far as possible.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất