Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game ROFL Attack

Tags: hanh dong, xe tải, kho báu, đánh bom, nảy bật, xếp hình, tên lửa, trang phục, kinh dị, bắn giết, bắn em lên, hành động, máy bay, máy bay trực thăng


As an elite Rofler, your goal is to kill as many enemies of different kinds as possible before they finish you in their territory. Show them who rules. Good luck and enjoy! WASD - Move. Mouse - Aim and shoot. Space - Drop bomb. Q / E - Launch missile. Shift - Hold to activate shield.
As an elite Rofler, your goal is to kill as many enemies of different kinds as possible before they finish you in their territory. Show them who rules. Good luck and enjoy!

Như Một Rofler ưu Tú, Mục Tiêu Của Bạn Là để Tiêu Diệt Kẻ Thù Như Nhiều Loại Khác Nhau Càng Tốt Trước Khi Họ Kết Thúc Bạn Trong Lãnh Thổ Của Họ .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất