Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Gas "N" Go

Tags: dua xe, câu đố, quản lý, bạn gái


You assigned to manage a gasoline station and your goal is to make good service to your costumers, The more popular you become the harder you'll have to work. W,A,S,D / Arrow keys to move. Mouse key to drag the cars in front of the fuel pump and washer.
Bạn được Giao Quản Lý Một Trạm Xăng Và Mục Tiêu Của Bạn Là Làm Cho Dịch Vụ Tốt Cho Costumers Của Bạn , Phổ Biến Hơn Bạn Trở Nên Khó Khăn Hơn Bạn Sẽ Phải Làm Việc .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất