Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Car Pulling

Tags: dua xe, thể thao, đua xe


Select Gender and Break the world record by pulling vehicles to reach the finish line before given time duration exceeds. In each level you will have to pull a different kind of vehicle. Get high score by pulling the vehicle in short duration. continuously tap left and right arrow keys to move.
Chọn Giới Tính Và Phá Vỡ Kỷ Lục Thế Giới Bằng Cách Kéo Xe để đạt Tới đích Trước Thời Hạn Thời Gian Nhất định Vượt Quá .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất